دوشنبه 25 تیر 1403
Search

معاونت کمیته‌ها

هدف از تشکیل معاونت کمیته ها ارتباط بین چالش ها و توانمدی ها و هم افزایی بین سازمان ها است.